انتقال پروژه های ساختمانی دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن

by Abdullah Atayi | February 27, 2017 5:33 AM

جلسۀ انتقال پروژه های ساختمانی و تعمیراتی وزارت ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن با حضور وزراء امور شهرسازی و مسکن، تحصیلات عالی، صحت عامه، معینان وزارت معارف و وزارت حج و اوقاف، به ریاست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه برگزار گردید.

در جلسه یاد شده در رابطه به تطبیق حکم شماره ۳۸۲۸ مؤرخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ریاست جمهوری مبنی بر انتقال پروژه های ساختمانی و تعمیراتی وزارت ها و ادارات دولتی به وزارت شهرسازی و مسکن و بلند بردن مصرف بودجۀ ملی براساس شفافیت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه فیصله بعمل آمد تا وزارت شهرسازی و مسکن با در نظرداشت یک ساختار در قسمت تطبیق این حکم اجراآت نموده و وزارت مالیه در قسمت انتقال بودجۀ پروژه های متذکره همکاری لازم نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7/