انتقاد اداره عالی تفتیش و کمیسیون بررسی حساب قطعیه از موجودیت فساد در وزارت مالیه

by Abdullah Atayi | July 25, 2017 5:05 AM

مسؤولان اداره عالی تفتیش و کمیسیون بررسی حساب قطعیه می گویند که در سال گذشته ۴۷۳ تن از کارمندان وزارت مالیه به حکم مقام وزارت مالیه و بی هیچ رقابتی آزاد، بکارگماشته شده و تخلف هایی در مصرف بودجه در این وزارت  صورت گرفته است.

سید محمد مهدی حسینی، رییس کمیسیون بازرسی حساب قطعیه گفت: “به تعداد سیزده مورد «لیتر آف کریدت» از جمله هفت مورد مربوط وزارت مالیه در ختم سال مالی، یعنی آخیر برج قوس از بودجه توسعه یی افتتاح و در حالی که وجوه مربوط به لیتراف کریدت ها به حساب خاص انتقال گردیده، اما تا کنون هیچ نوع پرداخت به هدف تعیین شده صورت نگرفته است.”

در این حال اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخن گوی وزارت مالیه در این باره گفت: “هر تغییری که در بودجه می آید، بر اساس اصول بودجه و قانون به میان می آید، در وسط سال تغییراتی که در بودجه سال مالی گذشته آمده است بر بنیاد اصول نامه بودجه است.”

محمد شریف شریفی، رییس اداره عالی تفتیش در این مورد گفت: “دولت اسلامی افغانستان در چگونگی مصرف بودجه سال گذشته در بخش های مختلف موفقیت هایی خوبی را هم نصیب شده است؛ از جمله افزایش عوایدی را که وزارت محترم مالیه داشته است قابل قدر است.”

بربنیاد یافته های اداره تفتیش وکمیسیون بازرسی حساب قطیعه در سال مالی ۱۳۹۵،  ۵۴ درصد بودجه توسعه یی هزینه شده است و در این سال از ۶۷۴ پروژه توسعه یی که در بودجه گنجانیده شده بودند، مصرف ۱۸۵ پروژه توسعه یی صفر بوده است و ۱۹۲ پروژه دیگر کمتراز پنجاه درصد مصرف داشته اند.

بر اساس گزارش از طلوع، آنان می گویند که از پولی که به نام جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی در بودجه تخصیص یافته بود، برای پرداخت بدهی های کابل بانک کار شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%aa%db%8c%d8%b4-%d9%88-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3/