امضای پروتوکول تطبیق فعالیت های عملیاتی 12 مرکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی

by Abdullah Atayi | August 28, 2016 8:33 AM

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری پروتوکول مدیریت عملیاتی 12 مرکز پروسس وبسته بندی محصولات زراعتی که در ولایت های ننگرهار، کابل ، پکتیا، کندز و بلخ موقعیت دارند، را با شرکت خصوصی ( اگرو اندست) که یک شرکت داخلی است امضا نمود.

این مراکز مطابق به معیار ها و ستندر های پذیرفته شده اعمار می گردد که هرمرکز ظرفیت تخمینی پروسس 7 متریک تن میوه را در یک روز دارد که شامل بخش های شستشو، خشک نمودن، درجه بندی و بسته بندی محصولات می باشد.

به اساس این پروتوکول، شرکت موصوف موظف است تا د ر بخش های ایجاد زمینه های فروش محصولات باغداری درداخل وخارج کشور فعالیت نماید و به دهقانانی که در اطراف این مراکز کار وفعالیت می کنند حق اولیت در قسمت پروسس محصولات باغداری شان مساعد می شود .

همچنان، خریداری محصولات از باغدارن به قیمت مناسب، عرضه نمودن دوباره آن به بازار به قیمت مناسب، جمع آوری محصولات ،شستشو، درجه بندی ،خشک نمودن بسته بندی و بازاریابی برای محصولات درمارکیت های داخلی و خارجی، حفاظت از تاسیسات سپرده شده، از جمله مکلفیت های دیگر این شرکت است .

قابل یاد آوریست، پیش از این وزارت زراعت قادر گردیده 19 مرکز پروسس و بسته بندی محصولات باغداری را در هفت زون کشور ایجاد نماید که از جمله مدیریت تطبیق پلان های عملیاتی و کار گیری از 7 مرکز به کوپراتیف های باغداری در ولایت های کندهار، هرات و بلخ سپرده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7/