امضای قرار داد اعمار ۳۲ پروژه انکشافی

by Abdullah Atayi | January 2, 2017 5:38 AM

قرار داد اعمار ۳۲ پروژه انکشافی به ارزش ۳۱۷ ملیون افغانی  میان وزیر احیا و انکشاف دهات کشور با نماینده گان شوراهای انکشافی قریه و شرکت های خصوصی به امضا رسید.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات متکی به پالیسی و پلان روی کیفیت پروژه ها تاکید ورزیده قرار داد کننده گان را متوجه مسوولیت های وظایف شان در قبال تطبیق پروژه ها نمود.

پروژه های قرار داد شده شامل اعمار کانال ها، سربندها، شبکه آبرسانی، پل، پلچک، مکاتب، چاه های عمیق، دیوار محافظوی و دیوار استنادی بوده که از جمله (۲۹) پروژه آن از طریق برنامه انسجام ساحوی،(۱) پروژه حفاری چاه از برنامه آبرسانی، (۱) پروژه آموزشی از انستیتوت انکشاف دهات و یک پروژه کانال آبیاری از برنامه کار دی اف می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%db%b3%db%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%81%db%8c/