امضای قرارداد ساخت سرک بغلان- بامیان

by Wadsam | October 9, 2017 4:53 AM

قرارداد ساخت سرک بغلان- بامیان و قرارداد ترمیم اساسی شاهراه سالنگ میان وزارت فواید عامه کشور با شرکت چینی ” کینگداو” به امضا رسید.

این پروژه که از سوی بانک جهانی تمویل و توسط وزارت فواید عامه تطبیق می گردد، شامل احداث ۱۵۲ کیلومتر سرک از بغلان الی بامیان و ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به طول ۸۶ کیلومتر به شمول ترمیم تونل سالنگ، می‌باشد.

پروژه احداث شاهراه بغلان- بامیان در شش بخش تقسیم شده است که پروسه تدارکاتی بخش‌های اول و ششم آن به  پایان رسیده و قرار است تا یک ماه آینده کار عملی آن آغاز گردد.

بانک جهانی نیز متعهد شده تا جهت اعمار و بازسازی سرک اتصال ترانس هندوکش معادل 250 میلیون دالر امریکایی را از طریق وزارت مالیه برای تمویل مالی این پروژه در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.

گفتنی است که قرارداد ساخت سرک بغلان- بامیان و قرارداد ترمیم اساسی شاهراه سالنگ به نام پروژه ” اتصال ترانس هندوکش” نیز یاد می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/