امضای قرارداد ساخت بخش چهارم کانال خوابگاه در ولایت نیمروز

by Abdullah Atayi | July 3, 2016 4:02 AM

انجنیر علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد ساخت بخش چهارم کانال خوابگاه در ولایت نیمروز را به ارزش 60 میلیون افغانی امضا کرد.

انجنیر محمد گل حمیدی، رییس پروژه IRDP گفت، با ساختن کانال خوابگاه در ولایت نیمروز 4777 هکتار زمین های زراعتی این ولایت زیر آبیاری قرار می گیرد و از خدمات آن 5000 هزار خانواده که هم اکنون به آب درست زراعتی دسترسی ندارند و از خدمات خوب آبی محروم اند مستفید می گردند.

پیش از این کار ساخت سه بخش دیگر این کانال از سوی ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب به قرارداد سپرده شده است.

قابل ذکر است، کانال خوابگاه در چهار قسمت جداگانه از سوی ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب ساخته می شود که از این میان اکنون قسمت چهارم آن از سوی مقام وزارت انرژی و آب با شرکت برنده داوطلبی به امضاء رسید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a7/