امضای قرارداد تولید ۵۲ میگاوات برق در مزار شریف

by Wadsam | January 21, 2018 10:01 AM

قرارداد تولید ۵۲ میگاوات برق در ولسوالی دهدادی مزار شریف به هزینه ۷۵ میلیون دالر، میان وزارت‌های انرژی و آب، مالیه، معادن و پترولیم، ریاست برشنا و شرکت غضنفر گروپ روز شنبه در حضور داشت رئیس جمهور غنی به امضأ رسید.

محمد گل خلمی معین وزارت انرژی و آب گفت: “در فاز اول ظرفیت ۵۲ میگاوات برق است، گاز از شبرغان وصل می‌شود به شرکت غضنفر فروخته می‌شود در مقابل برق تولید می‌شود که به شبکه ملی افغانستان که خریدار آن شرکت برشنا است قرارداد صورت گرفته‌است.”

معین وزارت انرژی و آب افزود که ۲۵ میلیون دالر از سوی شرکت غضنفر و ۵۰ میلیون دالر دیگر را “آی اف سی” یا اداره مالی بین المللی به شکل قرضه می‌پردازد.

به گفتۀ مسئولان، وزارت انرژی و آب مسئولیت جواز این سرمایه گذاری، وزارت معادن و پترولیم فروش‌گاز، وزارت مالیه نظارت از تطبیق و ریاست برشنا خریداری برق را به عهده دارد.

امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت: “دولت افغانستان از این پروژه در بیست سال دو نوع مفاد به دست می‌آورد از مالیات حدود ۵۲،۸ میلیون دالر و از بابت فروش گاز ۱۳۶ میلیون دالر به دست خواهد آورد.”

قابل ذکر است، به گفته مسئولان وزارت انرژی و آب، پروژه تولید ۵۲ میگاوات برق تا سال ۲۰۲۰ به بهره برداری سپرده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%db%b5%db%b2-%d9%85%db%8c%da%af%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%85/