امضای قرارداد تطبيق پروژه ٢٠ كيلووات سيستم برق آفتابى

by Muheb Ibrahimkhail | April 30, 2019 12:53 PM

وزارت انرژى و آب قرارداد تطبيق پروژه ٢٠ كيلووات سيستم برق آفتابى هايبريد را با  شركت هاى Sky Electric و ETC ، به ارزش بيش از ٣٧$ هزار دالر امريكاى به امضاء رساند.

ظرفيت اين پروژه ٢٠ كيلووات ميباشد كه در مدت ٤ ماه به بهره بردارى سپرده خواهد شد. هدف عمده از ايجاد اين سيستم در مركز تربيوى وزارت انرژى و آب آموزش كار هاى عملى محصلين مركز تربيوى و همچنان توليد برق براى اين مركز ميباشد.

محمد گل خُلمی، سرپرست وزارت انرژى و آب گفت: ” يكى از برنامه هاى مهم وزارت انرژى و آب كه چند سال ميشود كار روى آن جريان دارد همانا برنامه روفتاب يا استفاده سيستم آفتابى پشت بام است كه نتيجه بسيار خوب  داد”.

وى علاوه نمود:” استفاده از منابع تجديدپزير براى حفظ محيط زيست و فراوان بودن منابع آن از ارزش خاص برخوردار ميباشد و استفاده از اين منابع انرژى پاك در اولويت كارى اين وزارت قرار داد” .

علوی نماینده کمپنی های مشترک Sky electric و کمپنی ETC صحبت نمود و تعهد سپرد تا مطابق قرارداد کار این پروژه را با کیفیت و زمان معین آن تکمیل گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%a2%d9%a0-%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%b3/