امضای قرارداد بازسازی ۹۰ پروژۀ آبیاری

by Wadsam | August 30, 2017 8:26 AM

قرارداد بازسازی ۹۰ پروژۀ آبیاری به ارزش مجموعی ۶۶۲ ملیون افغانی میان انجنیر نصیر احمد درانی وزیر احیا وانکشاف دهات و شماری ازشوراهای  کلستر پروان، کابل ولوگر به تاریخ ۷ سنبلۀ امضا شد.

وزیر احیا وانکشاف دهات گفت:” قراراست درولایت های کابل، پروان ولوگربیش از۶۶۲ ملیون افغانیاز کمک های بودجه بین المللی برای انکشاف زراعت (IFAD) دربخش پروژه های آبیاری از طریق برنامۀ ملی میثاق شهروندی سرمایه گذاری نماییم که دراین مرحله، قراداد۹۰ پروژه را دربخش اول این سرمایه گذاری به امضا میرسانیم.”

وی افزود: از جملۀ پروژه های مذکور، ۱۹ پروژه به ارزش ۱۱۶،۵ ملیون افغانی درکابل، ۵۲ پروژه به ارزش ۱۹۸ ملیون افغانی درپروان و۱۹ پروژه دیگر آن به ارزش ۳۴۸ ملیون افغانی درولایت لوگر مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.

به اساس این قرارداد ۳۳۲ کیلومتر کانالهای آبیاری بازسازی میگردد که بعد از تکمیل این پروژه ها ۶۴۹۶ هکتار زمینبیشتر تحت زرع وآبیاری قرار خواهد گرفت.

قابل تذکر است که وزارت احیا وانکشاف دهات درنظر دارد تادر چارچوب برنامۀ ملی میثاق شهروندی  ده ها کانال آبیاری دیگر را به همکاری بودجۀ بین المللی برای انکشاف زراعت (IFAD) وحکومت افغانستان بازسازی نماید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%b9%db%b0-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%db%80-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/