امضای قراردادساخت سرک لاش جون ولایت فراه

by Shahwali Sadiq | June 28, 2015 7:59 AM

وزارت فواید عامه و شرکت ساختمانی روف عزیزی قرارداد پروژه سرک لاش جون ولایت فراه را امروز 6 سرطان در حضور جمعی از خبرنگاران امضأ نمودند.
بخش اول پروژه به طول مجموعی 32 کیلومتر و عرض 7 متر و دو متر شانه های سرک از مرکز شهر فراه به امتداد سرحد ایران می باشد که قریه های پوستی رود و لاش جون را وصل می کند.
قیمت مجموعی پروژه در حدود چهار صدو هفتاد و یک میلیون افغانی می باشد که از بودجه حکومت افغانستان پرداخته میشود.
انجینر محمود بلیغ وزیر فواید عامه گفت: کار این پروژه مطابق تعهد نامه و طبق استندرد های سرک سازی به مدت سه سال تکمیل شده و به بهره برداری سپرده خواهد شد . وی ازبازسازی سرک کابل- ارغندی نیز یاد آوری نموده گفت: این پروژه قبلآ به امضأ رسیده بود،امروز میخواهم آن رابا مطبوعات و مردم شریف افغانستان شریک نمایم.
سرک کابل –ارغندی ازپل کمپنی الی میدان شهر ولایت میدان وردک که شامل حفظ و مراقبت دورانی و ترمیم قسمت های تخریب شده میباشد به قیمت مجموعی (125) میلیون افغانی عقد قرارداد گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1/