English | دری

امضای توافقنامه همکاری در بخش ارتقای ظرفیت و کار عملی محصلین پوهنتون کابل در وزارت مالیه

امضای توافقنامه همکاری در بخش ارتقای ظرفیت و کار عملی محصلین پوهنتون کابل در وزارت مالیه

imagesوزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ازجمله وزارت های پیشگام در عرصه تطبیق اصلاحات و ریفورم های اداری  و مالی بوده و به حیث یکی از وزارت های مدل و نمونه در چهارچوب خدمات ملکی تلقی میگردد. این اداره همیشه سعی نموده تا با عرضه خدمات معیاری و استاندرد قناعت مشتریان خویش را فراهم سازد و همچنان در پی آن بوده تا فرصت های لازم را به سائیر مراجعین فراهم نموده و مصدر خدمات شایان و مطلوب گردد.

این اداره  غرض هرچه بیشتر تشویق نیروی جوان دارای تحصیلات عالی  و با در نطرداشت نقش مهم ایشان در انکشاف و ترقی کشور و ادراات دولتی فرصت های خوب را برایشان فراهم نموده تا ایشان بتوانند دوره پرکتیک خویش را طی یک معیاد معین در مربوطات اینوزارت سپری نمایند. این برنامه که به ابتکار ریاست منابع بشری وزارت مالیه طرح وهمه ساله راه اندازی میگردد برای فارغین پوهنتون ها و انستیتوت های دولتی و خصوصی  فرصت های مناسب را فراهم میسازد تا ایشان در چوکات کاری دولت تجربه کاری و عملی اخذ نموده وپس از سپری نمودن موفقانه دوره متذکره  در مربوطات وزارت خانه ها جذب گردند.

جلالتماب عبدالرزاق وحیدی معین اداری وزارت مالیه طی سخنان شان  چنین فرمودند”وزارت مالیه  در عرصه تطبیق اصلاحات ، ابتکارات و نو آوری ها پالیسی واضح و شفاف دارد، و نیز ما در مربوطات وزارت مالیه فرصت های فراوان را برای فارغین تازه پوهنتون کابل و سائیر نهاد های تحصیلی و اکادمیک در راستایی اخذ تجارب به شکل دوره پرکتیک فراهم نموده ایم تا ایشان بتوانند بعد از تکمیل موفقانه دوره پرکتیک خویش در بست های خالی این وزارت از طریق رقابت آزاد جذب گردند  و یا هم  اینکه با اخذ تجارب کافی از اینوزارت بتوانند در ادارات دولتی دیگر فرصت های مناسب کاریابی را بست آرند” ایشان از تلاش های همه جانبه ریاست منابع بشری تحت رهبری الحاج موسی کاموی و تیم کاری شان در خصوص تحقق یابی موفقانه این برنامه از چندین سال بدینسو اظهار امتنان و خرسندی نموده و موفقیت های مزید شانرا در تمامی امورات کاری شان از بارگاه ایزد منان التجا نمودند.

طی این گردهمائی محترم پوهنوال حبیب الله حبیب رئیس پوهنتون کابل، محترم سید محمد تینگار رئیس پوهنځی اقتصاد و محترم داکتر عارف آمر دیپارتمنت امور مالی و بانکی  پوهنځی ثاقتصاد نیز اشتراک ورزیده و همه به نمایندگی از وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل از تلاش های همه جانبه رهبری  وزارت محترم مالیه غرض فراهم سازی همچو فرصت های اکادمیک برای  محصلین اظهار سپاس نموده و توجه مسئولین را در خصوص فراهم سازی زمینه برای جذب محصلین پوهنتون کابل در مربوطات وزارت مالیه به خصوص در بخش ها مسلکی و تخصصی اینوزارت درخواست نمودند.

وزارت مالیه طبق توافقنامه هذا زمینه اجرای کارهای عملی یا پرکتیک را برای تعداد (80) تن محصلین (صنف سوم  که به صنف چهارم ارتقا می نماید) پوهنحی اقتصاد ،پوهنتون کابل دردوگروپ هرگروپ تعداد (40) تن برای (45) روزدرایام رخصتی های زمستانی درریاست های خزاین ،بودجه ،عواید وگمرکات این وزارت فراهم میسازد.

درحین اجرای کارعملی یا پرکتیک محصلین محترم که ازطریق پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل معرفی میگردند مدیریت ترانسپورت اینوزارت وظیفه داردتا درقسمت حمل ونقل آنان ازطرف صبح وعصردرموترهای حمله کارمندان همکاری لازم نماید. درجریان دوره پرکتیک برای هرمحصل  روزانه مبلغ (100) یکصد افغانی برای ماکول چاشت آنان مطابق راپورآمریت آموزش وانکشاف ریاست منابع بشری ازبودجه انکشافی ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری قابل اجرامیباشد.

ریاست های ذیربط وزارت مالیه درتفاهم با دیپارتمنت امورمالی وپولی پوهنحی اقتصاد دررابطه به مفاهیم  تیوریکی، تصنیف اصطلاحات و درتدریس مضامین مسلکی دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنحی اقتصاد را همکاری خواهند نمود. اینوزارت  همچنان درارائه ارقام ومعلومات مورد ضرورت مالی کشور حین اجرای پروژه های تحقیقاتی وارائه  مونوگراف ها ،سمینارهای محصلان با استادان ومحصلین پوهنحی اقتصاد همکاری لازم را انجام خواهد داد. وزارت مالیه حتی الامکان آخرین تغیرات که درسیستم مالی کشوررونما میگردد پوهنحی اقتصاد را درجریان خواهد گذاشت تا استادان ومحصلین محترم ازاین تغییرات آگاهی حاصل نمایند.و همچنان این وزارت زمینه اشتراک استادان پوهنحی اقتصاد را درکنفرانسها وسیمینارها که درابطه به موضوعات مالیاتی درین وزارت دایر میگردد فراهم و زمنیه سازی خواهد نمود.

این توافقنامه نه تنها تشریک مساعی و همکاری های همه جانبه بین وزارت مالیه و پوهنتون کابل را  تقویت و بهبود بخشیده، بلکه در ترویج و بهبود دوره مسلکی/ ستاژ در چهارچوب دولت افغانستان که یکی از ابزارهای نهایت مهم برای انکشاف کادر ها و اخذ تجارب برای فارغین جدید میباشد نیز نقش ارزنده را ایفا خواهد نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*