امضای توافقنامه ساخت جاده ماهیرود تا ولایت فراه

by Abdullah Atayi | May 31, 2016 2:01 PM

توافقنامه ساخت جاده ماهیرود تا ولایت فراه در مراسمی با حضور محمد آصف ننگ والی فراه، داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و والی خراسان جنوبی ایران، به هدف توسعه ترانزیت در چابهار و افزایش روابط تجاری امضا گردید.

محمد آصف ننگ، والی فراه در حضور داشت والی خراسان جنوبی ایران گفت: “با توجه به اینکه توسعه تجارت از طریق چابهار و سایر بنادر ایران به افغانستان بسیار مهم می باشد امکان حضور تجار افغانستان در منطقه آزاد چابهار، ودسترسی به مرز جدید آبی میتواند به عنوان امری مهم در امنیت کشور تاثیرگذار باشد.”

وی افزود: ایجاد کنسولگری دو کشور در شهرهای فراه وبیرجند برای توسعه تجارت، تسهیلات ترانزیتی و همکاری های گمرکی در قدم نخست مورد نیاز بود ه تا با توسعه تجارت شاهد کاهش مهاجرت افغان ها به خارج باشیم .

داود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفت: سیاست دولت ایران بیشتر بر توسعه روابط با کشورهای مختلف خصوصا همسایگان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: اعتباری برای ساخت راه این پایانه به سمت افغانستان پیش بینی شده است که این اعتبار برای اسفالت قسمتی از مسیر قریه قلعه کاه به سمت ولایت فراه افغانستان هزینه می شود.

گفته می شود، پایانه مرزی ماهیرود در زمینی به مساحت ۱۰هکتار احداث شده و دارای سالن های تجاری و مسافری، توقفگاه، ساختمان گمرک و ایستگاه آتش نشانی است که در طرح توسعه آن ۱۰هکتار زمین دیگر برای احداث پارک لجستیک و تاسیسات خدماتی به امکانات فعلی پایانه اضافه خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d9%88/