امضای تفاهم نامه بخاطر ارتقای ظرفیت بخش های مالی و تخنیکی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

by Abdullah Atayi | December 29, 2016 7:12 AM

تفاهم‌نامه ارتقای ظرفیت بخش های مالی، تخنیکی، گزارش دهی در بخش پالیسی و چگونگی مدیریت بُحران میان معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با شرکت ( Afghanistan Holding Group) به امضا رسید.

سید فیصل حسینی، معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این مورد گفت: امید با تطبیق این برنامه بتوانیم به استندرد های موجود در این بخش رسیده و یک سیستم پاسخگو، معیاری و دقیق مالی و تخنیکی داشته باشیم و بخوبی از پسِ ایجاد ظرفیت سازی در این بخش ها برآییم.

 معین مالی و اداری امضای این نوع تفاهم نامه ها و تطبیق اینگونه برنامه ها را توجه روی بهتر شدن کیفیت بخش های مالی و تخنیکی ادارات افغانستان بیان نمود.

مسوول موسسه (Afghanistan Holding Group) از امضای تفاهم نامه با چندین اداره دیگر افغانستان نیز خبر داده وعده سپرد که بخاطر تحقق اهداف برنامه مذکور تلاش همه جانبه خواهد کرد.

قابل یادآوری است که تطبیق این برنامه ارتقای ظرفیت از سوی بخش INL  سفارت ایالات متحده امریکا تمویل و توسط شرکت متذکره عملی می گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ae/