امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان وزارت احیا و انکشاف دهات و سکتور ساختمانی

by Abdullah Atayi | June 21, 2017 5:08 AM

تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان وزارت احیا و انکشاف دهات و گروه نهادهای ذی‌دخل ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی به هدف همکاری همه‌جانبه برای شفافیت در این سکتور امضا شد.

انجنیر نصیراحمد درانی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات گفت که این وزارت پیش از این هم بانک اطلاعاتی،‌ مرجع اطلاع‌‌رسانی و آرشیف معلومات خود را مطابق به قانون، پیش از همه‌ی نهادها ایجاد کرده است.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت که باید همه‌ی معلومات پروژه‌ها بر بنیاد این تفاهم‌نامه در این بخش نشر شود.

قابل ذکر است که این تفاهم‌نامه را انجنیر نصیراحمد درانی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات و عبدالستار مراد، رییس گروه نهادهای ذی‌دخل و وزیر اقتصاد امضا کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa/