امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک مرکزی و وزارت تجارت و صنایع

by Wadsam | May 30, 2018 9:28 AM

تفاهمنامة دوجانبه همکاری به منظور ایجاد یک نمایندگی واحد با وزارت تجارت و صنایع، میان بانک مرکزی و وزارت تجارت و صنایع به امضا رسید.

واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک حین امضای این تفاهمنامه گفت که د افغانستان بانک و وزارت تجارت و صنایع بمنظور تقویت همکاری های دوجانبه، پیشبرد وظایف به شکل مطلوب، تقویت سیستم مالی و ایجاد زمینه تسهیلات هرچه بیشتر برای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی، این سند را امضا می نمایند.

کامله صدیقی معیین وزارت تجارت و صنایع با ابراز خرسندی از امضای تفاهمنامه همکاری گفت که از اینطریق برای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی سهولت ایجاد شده و سبب رشد تجارت در کشور میشود.

گفتنی است که در این برنامه واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک، معیین وزارت تجارت و صنایع و شماری از مسؤلین وزارت تجارت نیز اشتراک ورزیده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/