امضای تفاهمنامه احداث بند برق سروبی دوم

by Abdullah Atayi | September 29, 2016 4:59 AM

تفاهمنامۀ احداث بند برق سروبی دوم به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر از سوی علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و عبدالرحمن الکوزی رئیس شرکت الکوزی، در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به ‌امضا رسید.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: ” ما از طریق تطبیق پروژه‌های بزرگ تولید برق در راستای کسب رضایت مردم و تأمین امنیت کشور تلاش می‌نماییم. اوافزود که وزارت انرژی و آب به‌منظور خودکفایی انرژی برق، طی یک سال گذشته در بخش‌های مختلف کشور گام‌های عملی برداشته‌است.”

وزیر انرژی و آب افزود،  توسعۀ بخش انرژی در افغانستان که در رشد کشور و فراهم آوری تسهیلات برای شهروندان نقش ارزندۀ دارد، از اولویت‌های حکومت و وزارت انرژی و آب می‌باشد.

وی اظهار داشت که سرمایه‌گذاران در توسعۀ کشور باید مسوولیت و رسالت اجتماعی را طوری انجام دهند که باعث موفقیت سرمایه‌گذاری، توسعه کشور و ایجاد بستر مناسب به نسل‌های آینده گردد.

انجنیر خلیل‌الله به‌نمایندگی از شرکت الکوزی، از امضای تفاهمنامه میان وزارت انرژی و آب و شرکت الکوزی ابراز خورسندی کرد و آنرا در تولید انرژی و توسعۀ کشور موثر دانست.

گفته می شود پلان خودکفایی تولید انرژی برق از سوی شورای عالی اقتصاد تأیید و در کنفرانس سرمایه‌گذاری در دبی، با همکاران بین‌المللی و سرمایه‌گذاران نیز شریک گردیده‌است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%88/