امريكا كمك هاي اقتصادي و نظامي خويش به پاكستان را از حالت تعليق آزاد ساخت

by Shahwali Sadiq | October 20, 2013 11:41 AM

mtt-pakistan-usa-pakistan_s-main-interest-in-forging-ties-with-us-in-1950s-was-owing-to-its-security-concerns-against-india (1)[1]در آستانه ي سفر نواز شريف صدر اعظم پاكستان به واشنگتن، ايالات متحده امريكا كمك هاي مالي اش به پاكستان را آزاد ساخت.
كمك هاي اقتصادي و نظامي امريكا به پاكستان بعد از تيره گي روابط بين دوكشور در سال 2011 به تعليق در آورده شده بود و اين كمك ها كه بالغ به 1.6 ميليارد دالر ميگردد، در آستانه اي سفر صدراعظم پاكستان به ايالات متحده امريكا كمك ها دوباره آزاد گرديد.
قرار است، نوازشريف صدراعظم پاكستان بروز چهارشنبه در قصر سفيد با بارك اوباما رئيس جمهور امريكا ملاقات نمايد و در ضمن با وزيرخارجه ايالات متحده امريكا جان كري نيز ملاقات مينمايد.
در اين ملاقات موضوعات چون حملات طيارات بدون پيلوت امريكايي و موضوعات افغانستان گفتگو صورت خواهد گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/mtt-pakistan-usa-pakistan_s-main-interest-in-forging-ties-with-us-in-1950s-was-owing-to-its-security-concerns-against-india-1.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%83%d9%85%d9%83-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%ae%d9%88%d9%8a%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d9%be/