امارات متحده عربی بالای کارگران خارجی مالیات برعایدات را وضع می نماید

by Shahwali Sadiq | September 29, 2013 6:09 PM

download (8)[1]امارات متحده عربی بر وجوه مالی ارسالی به خارج از این کشور مالیات وضع می‌کند.
به گفته مقامات مالی و دولتی امارات، این کشور قصد دارد، در مورد وضع مالیات بر میلیاردها دالری که کارگران خارجی در هر سال به کشورهای خود ارسال می کنند، تصمیم‌گیری کند.
این که مراجع ذی صلاح بخواهند این مالیات را اجرا یی کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، زیرا این طرح باعث تغییرات زیادی در سیاست شده و به صورت بالقوه‌ای باعث بالا رفتن مصارف در اقتصاد و کاهش عرضه نیروی کار خارجی در این کشور که رونق اقتصادی آن بر این اساس استوار است، می شود.
تقریبا 80 درصد از جمعیت حدود 8 میلیونی امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ کشورهای عربی، کارگران خارجی بوده و بسیاری از آنها از جنوب و جنوب شرقی آسیا رهسپار این کشور شده‌اند.
این کارگران تقریبا تمامی فرصت های شغلی مرتبط با کارهای جسمی یا مشاغل کم درآمد در صنایع همچون ساخت و ساز و خدمات را اشغال کرده‌اند.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی امارات، کارکنان شاغل در این کشور سال گذشته 45.1 میلیارد درهم امارات معادل 12.3 میلیارد دالر از این کشور خارج کرده اند که نسبت به سال پیش از آن که 41.2 میلیارد درهم بوده است، این میزان افزایش یافته است.
تلاش امارات برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود در ورای صنعت نفت بر پایه محیط اقتصادی کم مالیات شکل گرفته است _هیچ گونه مالیات بر درآمد در امارات وجود ندارد_ به طوری که بانکداران بر این باورند که بدون تردید این کشور وضع مالیات های سنگین را اجرایی خواهد ساخت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/download-8.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/