افغانستان عضوی سازمان جهانی راه آهن شد

by Kamaluddin Koshan | December 29, 2013 7:58 PM

logo_uic[1]مقامات وزارت فواید عامه افغانستان از عضویت کشور در سازمان جهانی خط آهن خبر داده میگوید، تلاش های زیاد ادامه دارد تا این کشور با دیگر سازمان های با اعتبار بین المللی خطوط آهن نیز ارتباط قایم نماید و به همکاری این سازمان های معتبر در گسترش خطوط آهن کشور کمک نماید.

انجینیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشور در یک نشست خبری به رسانه های گفت کشور ما نیاز جدی به خط آهن داشت، اهمیت جغرافیایی و استراتیژی کشور که در کنفرانس های جهانی توضیح شده بود باعث گردیده تا کشور ما عضویت سازمان جهانی خط آهن از بین یو آی سی که یکی از سازمان های بزرگ جهانی است را بگیرد و تلاش ها جریان دارد تا کشور ما عضو سازمان خط ریل جهان نیز گردد.

وی علاوه کرد اداره خط آهن کشور ضرورت دارد تا جهت هماهنگی انسجام بهتر امور بخصوص در قسمت های تخنیکی، سروی و دیزاین ساختمان بهره برداری و نگهداری از خطوط آهن و توجه کمک های سازمان های خطوط آهن به افغانستان عضویت این سازمان هارا بدست بیاورد.

هموندی در این سازمان ها کشور ما را قدرت می بخشد تا بخاطر توسعه و بازرگانی تلاش نماید و مطابق معیار های جهانی کار و فعالیت نماید.

به گفته آقای اوژن هم اکنون در افغانستان حدود هفتاد کیلومتر خط آهن ساخته شده است و قرار است که به معاونت سازمان های بین المللی خطوط آهن و کشور های دوست حدود 5600 کیلو متر خط آهن نوسازی  شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/logo_uic.gif

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%b4%d8%af/