افغانستان بخشی جدایی ناپذیر از پروژه های کلیدی انرژی

by Abdullah Atayi | August 31, 2016 12:55 PM

بانک انکشاف آسیای می گوید که افغانستان چهره برجسته در پروژه های بزرگ انرژی از قبیل “توتاپ” و “تاپی” برای همکاری های منطقه ای و یکپارچه سازی می باشد.

این بانک گفته است که برای وصل آسیای مرکزی به پاکستان در پروژه توتاپ، دارایی های موجود و برنامه ریزی شده در افغانستان مدنطر گرفته شده است و همچنان با تکمیل پروژه تاپی، سالانه بیش از 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند به مدت 30 صادر خواهد شد.

رندیپ شیواسته، اقتصاد دان  بخش همکاری های منطقه ای و هماهنگی عملیات بانک انکشاف آسیای می گوید، کارها روی پیاده سازی و ساخت سرک و خط آهن پولی خمری-دوشی، قیصه-لمن، لمن-ارملیک و مزار شریف-کندز در افغانستان، با همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی جریان دارد.

وی افزود، بانک انکشاف آسیای ساخت جایگزین و باز سازی تونل سالنگ و سرک بغلان-بامیان با همکاری بانک جهانی، را نیز مورد تایید قرار داده است.

قابل یاد آوریست، همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی در ماه اپریل سال جاری نشستی را در اسلام آباد دایر کرد که در آن کمیته هماهنگی بخش مربوطه روی پیشرفت های شان گفتگو کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87/