بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افزایش 250 درصدی ساحه کشت زعفران در افغانستان

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از افزایش مزارع زعفران 250 درصد افزایش یافته و 15 میلیونی دالر امریکایی از بابت فروش آن بدست آمده است.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت: “وزارت زراعت با تلاش های پیگیر و مدیریت سالم توانسته است مزارع زعفران را به 2911 هکتار توسعه دهد؛ در حالیکه این رقم طی 14 سال گذشته به 1020 هکتار می رسید. با این رقم در جریان امسال ساحه کاشت زعفران 1791 هکتار افزایش داشته است.”

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افزود: در کنار آن مزارع این نبات گرانبها به 31 ولایت گسترش داده شده، و زمینه کار برای 2000 خانواده مساعد شده است.

قابل ذکر است که در جریان امسال دهاقین افغان توانسته اند نزدیک به 6 متریک تن زعفران حاصل برداری نمایند در حالیکه سال پار به سه و نیم تن می رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.