افزایش 15 درصدی حجم تجارت میان چین و روسیه

by Abdullah Atayi | May 9, 2017 10:42 AM

حجم تجارت بین چین و روسیه نسبت به ماه اپریل سال 2016 بالاتر رفته و به 6،59 میلیارد دلار رسیده است که 15 درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنان، در ماه های جنوری تا اپریل سال 2017، حجم تجارت دوجانبه چین و روسیه به 24،7 میلیارد دلار رسیده است که در این دوره صادرات چین به روسیه حدود 3،21 میلیارد دلار و واردات از روسیه 3،37 میلیارد دلار برآورد شده است.

علاوه بر آن، صادرات در تجارت خارجی چین طی ماه اپریل سال جاری تا 180 میلیارد دلار رسیده و به نسبت ماه مارچ 8 درصد افزایش داشته است.

قابل ذکر است که در ماه اپریل سال جاری واردات به چین 11،9 درصد یعنی در حدود 1،4 میلیارد دلار بوده، در حالی که طی ماه مارچ واردات به روسیه 20،4 درصد برآورد شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-15-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/