افزایش ۹ درصدی حاصلات برنج در کشور

by Muheb Ibrahimkhail | December 10, 2019 2:42 PM

بر اساس آمار های ریاست احصائیه و معلومات و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کشت و برداشت برنج در سال روان نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس سروی مشترک که از طرف این دو اداره حکومتی انجام یافت است نشان میدهد که تولدات برنج در سال جاری به ۳۸۳ هزار متریک تن می‌رسد در حالیکه این رقم در سال گذشته به ۳۵۲ هزار متریک تن میرسید.

با افزایش ۹ درصدی در تولیدات برنج نزدیک به ۶۶ درصد از نیازمندی های کشور از درک برنج مرفوع گردیده و تنها در سه ربع اول سال جاری نسبت به سه ربع اول سال گذشته به ارزش بیش از ۲۸ میلیون دالر واردت برنج از کشور های خارجی به افغانستان کاهش یافته است.

در همین حال، افزایش قابل ملاحظه‌ی در کشت‌زار ها و تولیدات شالی نیز به مشاهده می‌رسد طوریکه تولیدات شالی در سال ۱۳۹۷ نسبت به یک سال قبل آن چهار درصد افزایش یافته است.

افغانستان در‌ یک سال به ۵۸۸ هزار متریک تن برنج نیاز دارد که با تولید ۳۸۳ هزار متریک تن برنج در سال روان، در حدود ۶۶ درصد به خودکفای رسیده است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b9-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/