افزایش ۵۰ درصدی بیکاری در ولایت غور

by Abdullah Atayi | August 27, 2016 10:25 AM

مسوولین اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور می گویند که این ولایت در سال های اخیر رشد اقتصادی چندانی نداشته و سطح بیکاری و فشارهای اقتصادی در این ولایت افزایش یافته است.

گل احمد عثمانی، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت غور در انی مورد گفت: نسبت به سال های قبل سطح بیکاری در غور بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و یکی از دلایل اصلی این وضعیت را بی توجهی حکومت به موضوع بیکاری و بستن قرارداد با شرکت های خارجی دانست.

در این حال، شماری از شهروندان ولایت غور دلایل اصلی افزایش بیکاری را تحویل قرارداد پروژه های انکشافی به شرکت های خارجی از جمله شرکت های پاکستانی دانسته و می گویند، در این روزها حتی پیدا کردن یک کار ساده و کوچک به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

به گفته آنان، دولت با وجود سطح بالای بیکاری در ولایت غور اقدام به دادن پروژه های انکشافی به شرکت های خارجی می کند که این موضوع در کنار ناامنی از دلایل اصلی بیکاری در این ولایت شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba%d9%88%d8%b1/