افزایش ۳۴ درصدی عواید اداره مستقل هوانوردی ملکی در سال جاری

by Wadsam | December 17, 2017 4:37 AM

مسوولان اداره مستقل هوانوردی ملکی می گویند که امسال عواید این اداره ۳۴ درصد افزایش یافته است.

محمود شاه حبیبی، رییس این اداره گفت: عواید اداره مستقل هوانوردی ملکی تا اکنون به ۵ میلیارد و ۸۳۵ میلیون افغانی رسیده است در حالی که وزارت مالیه سقف عواید این اداره در سال مالی ۱۳۹۶ را ۴ میلیارد و۳۶۴ میلیون افغانی تعیین کرده بود.

وی افزود: حریم فضایی کشور از دوسال به اینسو از سوی اداره هوانوردی واز طریق شرکت قرار دادی  RMS کنترول می گردد واین قرار داد برای دوسال دیگر تمدید شده است.

به گفته رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی پرواز های عبوری از افغانستان پس از انتقال مسوولیت کنترول حریم فضایی کشور، به اداره مستقل هوانوردی ملکی افزایش یافته است.

همچنان پروژه اعمار خط رنوی میدان های هوایی نیمروز، خوست، کندز وپروژه توسعه ترمینل میدان هوایی حامد کرزی تکمیل گردیده است.

گفتنی است که فعال سازی تمام سیستم های رادار ملکی، ایجاد خطوط پروازی جدید به شمول خط پرواز غرب به شرق و افزایش سطح مصونیت پرواز های عبوری از فضای افغانستان از برنامه های عمده اداره مسقل هوانوردی ملکی در جریان سال ۱۳۹۷ است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b3%db%b4-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%86/