افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

by Shahwali Sadiq | February 17, 2015 8:27 AM

مرکز احصائیه در ترکیه اعلام کرد در ماه نوامبر سال 2014 نرخ بیکاری در این کشور به 10.7 فیصدافزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در ترکیه در حال حاضر بالاترین میزان خود از سال 2010 رسیده است که به اعتقاد تحلیلگران بازار کار این کشور این رویداد به دلیل کاهش فرصت های شغلی از یک سو و از سوی دیگر افزایش عرضه نیروی کار در این کشور رخ داده است.

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در بخش غیر کشاورزی این کشور به 12.7 فیصد افزایش یافته است.

به گزارش مرکز احصائیه ترکیه، در ماه های اکتوبر، نوامبر و دسامبر 3.1 نفر از افراد 15 سال به بالای این کشور بیکار بوده اند.

این گزارش می افزاید نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال در ترکیه به میزان بالایی افزایش یافته و به 19.9 فیصد رسیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/