افزایش شانزده درصدی عواید شاروالی ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | December 27, 2016 4:10 AM

مسوولان شاروالی ولایت سرپل می گویند که به دلیل تطبیق قانون جدید عواید دولت، همکاری مردم با این اداره و تلاش منسوبان شاروالی امسال عواید شاروالی این ولایت نسبت به سال گذشته شانزده درصد افزایش یافته است.

شاه جهان اسحق زی شاروال سرپل گفت که این اداره درسال گذشته نه میلیون افغانی جمع آوری نموده بود و در سالروان دوازده میلیون افغانی عواید جمع آوری نموده اند که شانزده درصد افزایش را نشان می دهد.

شاروال سرپل افزود، از عواید جمع آوری شده علاوه بر پرداخت قروض شاروالی سی و پنج جریب زمین جهت اعمار یک استدیوم ورزشی نیز خریداری نموده است.

قابل ذکر است که سال گذشته نیز مسوولان شاروالی سرپل از افزایش سی درصدی عواید این اداره خبر داده بودند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%a7/