افزایش دو میلیارد دالری تجارت افغانستان و ایران

by Abdullah Atayi | March 22, 2017 9:47 AM

مسوولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گویند تجارت سالانه افغانستان با ایران نزدیک به دو میلیارد دالر افزایش یافته است.

خانجان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع  گفت است، ایران راه های ساده تجارت و ترانزیت را برای تجاران افغان ایجاد کرده است و در وقت کم توانسته است که در تجارت با افغانستان جایگاه پاکستان را اتخاذ کند.

معاون اتاق های تجارت و صنایع  گفت: “ایران برای تجاران افغان در دو بخش تجارت و ترانزیت سهولت های زیادی فراهم کرده است که همچنان  رو به افزایش است”.

از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگویی ریاست جمهوری می گوید:”افغانستان میخواهد با تمام کشور های همسایه رابطه تجارتی خوب داشته باش.د اکنون افغانستان ، افغانستان قبلی نیست ما با کشور های مختلف تجارت ما را آغاز کرده ایم”.

معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان افزود که پاکستان از راه مناسب در بخش تجارت و ترانزیت با ما پیش نمی رود . اکنون ایران بدیل خوب برای تجاران افغان است.

قابل ذکر است که افغانستان همه ساله حدود ده میلیارد دالر روابط بازرگانی با کشورهای مختلف دنیا دارد که در حال حاضر جای پاکستان را ایران به خود اختصاص داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%88-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/