افزایش ده درصدی در محصولات تربوز و گندم دربلخ

by Shahwali Sadiq | July 23, 2015 12:22 PM

محصولات تربوز، خربوزه وگندم امسال در بلخ رشد چشمگیری داشته است  تخمین زده میشود که بیش از 290 هزار تن  گندم للمی و آبی از زمین های زراعتی این ولایت حاصل برداری شود.

ساحه کشت گندم در این ولایت  به 97000  هکتار زمین آبی و 75000 هکتار زمین  للمی است. که با توجه به وضعیت مناسب اقلیمی و فعالیت های متخصصین زراعت انتظار میرود که از هر هکتار زمین آبی 5،2 تن و از هر هکتار زمین للمی 2 تن حاصل برداری شود.

بیشترین حاصل از ولسوالی های چهاربولک، شولگر، بلخ، چمتال، دولت آباد، ده دادی و نادرشاهی بدست آمده است.

در ضمن حاصلات تربوز و خربوزه در ولایت بلخ رشد کم سابقه دارد.

امسال در ولایت بلخ در35000 هزار جریب زمین تربوز و خربوزه  کشت شده است.

تخمین ها نشان میدهد که 280000 تن تربوز و خربوزه از فالیزها حاصل برداری خواهد شد.

مراقبت جدی از مزارع، وقایه از آفات و امراض به خصوص مگس خربوزه، توزیع تخم های اصلاح شده بذری، توزیع چهل هزار خریطه برای حفاظت محصولات و بارش باران های به موقع سبب افزایش ده درصدی حاصلات گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b2-%d9%88-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/