افزایش حاصلات گندم در ولایت جوزجان

by Abdullah Atayi | July 14, 2016 12:21 PM

عبدالرشید، رییس اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان می گوید که حاصلات گندم در این ولایت شش هزار تُن نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی افزود که امسال درسطح این ولایت شصت و هفت هزار هکتار زمین ازطرف دهاقین گندم بذر شده و بیش از هشتادو دو هزار تُن حاصل بدست آمده است، در حالیکه سال گذشته دهاقین باکشت گندم درشصت و پنج هزار هکتار زمین فقط هفتاد و شش هزار تُن حاصل گرفته بودند.

به گفته رئیس ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان، در این ولایت ۲۱۵ هزار هکتار زمین زراعتی وجود دارد که ۴۰ هزار هکتار آن را زمین للمی و ۱۷۵ هزار هکتار آنرا زمین آبی تشکیل می دهد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d9%86/