افزایش حاصلات عسل در ولایت قندهار

by Abdullah Atayi | October 26, 2015 5:31 AM

با رسيدن فصل جمع آوری حاصلات عسل در قندهار، مسؤولين فارم های زنبور داری در این ولایت ميگويند كه امسال حاصلات عسل در این ولایت افزایش یافته است و از هر فارم زنبور در حدود پنجصد كيلو گرام عسل بدست آورده اند كه اين اندازه، ازدياد حاصلات را نسبت به سال گذشته نشان ميدهد.

آنها ميگويند: اين فارم ها را با سرمايه شخصی خود راه اندازی كرده اند و دولت با آنها در هيچ زمينه ای كمك نكرده و اگر دولت در كار توليد فارم داری با آنها همكاری كند، كار زنبور داری در قندهار بسيار وسعت پيدا خواهد كرد.

فارم داران زنبور عسل از دولت می خواهند تا در پيدا كردن بازار فروش وساير بخش ها برای محصولات شان با آنها همكاری كند تا بتوانند كار زنبور داری را در ولايت قندهارهرچه بيشتر وسعت دهند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1/