افزایش حاصلات بادام، شکرپاره و انار در ولایت ارزگان

by Wadsam | May 10, 2018 4:11 AM

مقامات ولایت ارزگان می گویند که با توجه به برنامه‌ریزی‌های وزارت زراعت، پیش‌بینی می‌شود که محصولات بادام، شکرپاره و انار افزایش یابد.

محمدشفیق اسدالله سعیدی والی ارزگان در دیدار با نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که زراعت ارزگان در برخی از مناطق نیاز به ساخت شبکه‌های آبیاری دارد.

والی ارزگان ضمن درخواست افزایش توزیع سبزخانه‌ها به هدف افزایش سبزی در این ولایت، گفت که در زمینه‌ی بازاریابی برای این محصولات به همکاری نیاز دارد.

نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که با توجه به امکاناتی که وزارت زراعت داشته، سبزخانه‌های بیش‌تری در ارزگان ساخته شده و برابر با امکاناتش، وزارت زراعت پروژه‌های بیش‌تری را در ارزگان تطبیق می‌کند.

وزیر زراعت  افزود که برنامه‌هایی برای بازاریابی برای بادام، شکرپاره و انار دارد که دهقانان ولایت ارزگان هم از آن بهره‌مند خواهند شد

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%b4%da%a9%d8%b1%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1/