افزایش تولیدات فابریکه پایه سازی پلخمری

by Abdullah Atayi | June 29, 2016 11:57 AM

مسوولان فابریکۀ پایه سازی پلخمری می گویند که این فابریکه در چهارماه نخست امسال دوهزارو یک صدو نود و نه پایه برق تولید کرده است که این ارقام بیست ویک درصد افزایش را در تولیدات فابریکه مذکور نشان می دهد.

دنیاعلی احمدی، آم رفابریکه پایه سازی پلخمری گفت که داشتن برنامه واضح ، مدیریت درست کار، بازاریابی و توجه به کیفیت از انگیزه های اصلی افزایش تولیدات این فابریکه است.

وی افزود، برای بهتر شدن ارایۀ خدمات فابریکۀ پایه سازی پلخمری آنان ریگ ریشن این فابریکه را پاکسازی کردند و درکنار این کارها برای نصب دستگاه پیشرفتۀ مقاومت سنج برای بارنخست ، نهایی شده است.

فابریکه پایه سازی پلخمری درسال 1357 به کمک کشورآلمان تاسیس شده است و از تولیدات این فابریکه در داخل کشور به گونۀ بی پیشینه ای استفاده می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%ae%d9%85/