افزایش بیست وچهار درصدی عواید مستوفیت ولایت لوگر

by Abdullah Atayi | January 11, 2016 9:39 AM

مستوفیت لوگر امسال نزدیک به یک صدو هفتاد وهشت ملیون افغانی عاید داشته که این عواید بیشتر از جمع آوری مالیات از فروشگاه ها، ملکیت ها و اداره های دولتی لوگر به دست آمده و نسبت به یک سال گذشته بیست وچهاردرصد افزایش داشته است.

سید علم شاه حسین زاده مستوفی لوگر گفته است که با افزایش بیست و چهاردرصد ی عواید مستوفیت، امیدها برای بهتر شدن میزان عواید این اداره در سال های بعد افزایش یافته است.

محمد حلیم فدایی والی لوگر از کارکرد مستوفیت لوگر درچگونه گی جمع آوری عواید سپاس گزاری نموده و جمع آوری عواید را بهترین راه برای پیشرفت و خود کفایی افغانستان خواند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%81%db%8c%d8%aa/