افزایش بیست فیصدی محصولات گندم در هرات

by Wadsam | August 5, 2015 8:35 AM

در سال جاری حاصلات گندم این ولایت هرات بیش از سیصد هزار متریک تن خواهد بود.

مساعد بودن شرايط اقليمي، استفاده از تخم هاي بذري اصلاح شده و ريزش باران های به موقع از عوامل عمده ای اند كه بر ميزان افزايش محصولات زراعتی در ولايت هرات تاثيرات چشم گیری داشته است.

در سال روان اضافه تر از ( 150) هزار هكتار زمین، در سطح ولايت هرات زير كشت گندم قرار گرفته است .

در سال گذشته از همین میزان زمین تحت کشت دو صد و شصت هزار متریک تن گندم برداشت شده بود که رقم برداشتی سال روان نشان دهنده افزایش بیست فیصدی محصولات گندم بخصوص گندم للمی درهرات میباشد .

شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی و استفاده از شیوه های کشاورزی نوین در رشد این محصول تاثیر داشته اشت.

در حالیکه حکومت وحدت ملی متعهد به خریداری گندم تولید افغانستان میباشد، گندم در تمام ولسوالی های ولایت هرات تحت کشت قرار می گیرد ویکی از فرآورده های عمده کشاورزی در ولایت هرات محسوب میشود .

ولسوالی های گلران، کشک کهنه و کشک رباط سنگی را از ولسوالی های عمده یاد کرد که محصولات گندم آن، در سال روان افزایش چشمگیر داشته است.

از ده سال بدین سو ولایت هرات از جمله ولایاتی به شمار می رود که تخم اصلاح شده گندم آن به سایر ولایات کشور نیز ارسال میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/