افتتاح پروژه آبرساني در ولايت باميان

by Shahwali Sadiq | November 27, 2013 11:31 AM

Bamiyan-3[1]شاروالي باميان از افتتاح يك پروژه آبرساني در اين ولايت خبر ميدهد.
اين پروژه در مدت شش ماه تكميل گرديده است و حدو 120000 دالر امريكايي هزينه برداشته است و به كمك مالي كشور جاپان به بهر ه برداري سپرده شده است.
خادم حسين فطرت شاروال باميان در مورد اين پروژه گفت:اين پروژه بخش وسيع از مشكلات مردم را كه به آب آشاميدني ضرورت داشتند مرفوع ساخت است، اما هنوز هم مردم باميان با مشكلات كمبود آب آشاميدني مواجه اند و براي دسترسي به آب آشاميدني صحي بايد فاصله هاي زيادي را طي نمايند.
آقاي فطرت افزود: حدود 80 فيصد مردم باميان هنوز هم از كمبود آب آشاميدني صحي رنج ميبرند.
با افتتاح اين پروژه آبرساني در ولايت باميان بيشتر از 400 خانواده به آب آشاميدني صحي دسترسي پيدا نموده اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/Bamiyan-3.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86/