افتتاح نمایشگاه زراعتی توسط رییس جمهور

by Wadsam | March 22, 2016 8:48 PM

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور روز یکشنبه اول حمل در مراسم جشن “روز دهقان” اشتراک نموده و نمایشگاه زراعتی را که در آن تولیدات زراعتی به نمایش گذاشته شده بود، افتتاح نمود.

رییس جمهور کشور گفت: ” شما تهداب رشد کشور هستید و زحمت های شما بخاطر رشد تولیدات زراعتی قابل قدر می باشد.”

وی افزود: باید نظام انتقال، توزیع و مصرف آب سرتاسری شود. وی افزود که از ضایع شدن آب جلوگیری صورت گیرد و حکومت زمینه تقسیم عادلانه آب را برای همه دهقانان مساعد خواهد نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/