افتتاح نمايشگاه دو روزه محصولات زراعتى افغانستان در هند

by Muheb Ibrahimkhail | June 22, 2019 3:36 AM

نمايشگاه محصولات زراعتى افغانستان در كشور هند افتتاح شد. اين نمايشگاه دو روزه شهر ممبى كشور هند آغاز كه در آن محصولات زراعتى افغانستان در ٥٧ غرفه به نمايش گذاشته شده است.

وزارت زراعت آبيارى، و مالدارى از آغاز اين نمايشگاه دو روزه در شهر ممبى خبر داد و تا كنون بيش از ٨٠٠ تاجر براى ديدن اين نمايشگاه آماده گى نشان داده اند.

گفته ميشود كه در اين نمايشگاه محصولات زراعتى افغانستان شامل ميوه خشك، ميوه تازه، زعفران، نباتات طبى، عسل و ديگر محصولات افغانستان به نمايش گذاشته شده است.

بر أساس پيش بينى هاى وزارت زراعت و آبيارى، افغانستان از اين نمايشگاه قرارداد به ارزش بيش از ٣٠ ميليون دالر از درك فروش محصولات خود بدست خواهد.

اين نمايشگاه ويژه محصولات زراعتى كشور به كمك اداره انكشافى بين المللى ايالات متحده امريكا و موسسه باغدارى تجارتى و بازاريابى زراعتى برگزار شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa/