افتتاح میدان هوایی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی

by Abdullah Atayi | June 21, 2016 11:11 AM

یک میدان هوایی کوچک برای انجام نشست و پرواز مطمئن هلیکوپترهای نظامی و حل مشکلات عاجل و ضروری مردم در ولسوالی مالستان، با هزینه سی هزار دالر غزنی افتتاح شد.

این میدان هوایی کوچک با حضور چمن شاه اعتمادی و محمد علی اخلاقی از نمایندگان ولسی جرگه، رییس پلان و تطبیق پروژه های اداره مستقل هوانوردی ملکی افتتاح شد.

قابل ذکر است، با گشایش و استفاده از این میدان هوایی کوچک، بخشی از پروازهای عاجل و اضطراری با مصؤنیت بیشتر انجام شده و در مواقع ضروری از جمله فصل زمستان مردم مالستان را در بخش کمک رسانی عاجل یاری برساند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/