افتتاح مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی در انیستیتیوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی افغانستان

by Wadsam | June 27, 2019 1:43 PM

برای کمک و غرض بلند بردن سطح دانش و آگاهی محصلان شرکت مخابراتی MTN مرکز تحقیقاتی تکنالوژی  را در انستیتوت تکنالوژی معلوماتی با حضور محمد فهیم هاشمی سرپرست وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افتتاح نمود.

محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن سخنرانی شان افزود”:خوشحال هستم که یک قدم مثبت در راستای رشد سکتور مخابراتی و رشد (IT) برداشته شده” واین قدم را برای محصلین و رشد منابع بشری مهم و موثر دانست.

هاشمی افزود که شرکت های مخابراتی باید برای ایجاد کار برای محصلین تکنالوژی معلوماتی و همچنان ایجاد و ساخت همچو مراکز همکاری بیشتر نمایند.

وی گفت که رشد آی تی(IT) در بهبود اقتصاد، تامین امنیت و رشد منابع بشری بسیار مهم است و ما در تلاش ارتقای کیفی خدمات مخابراتی در سکتور مخابرات هستیم و شرکت های مخابراتی را برای ارایه خدمات بهتر تشویق میکنیم.

شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی گفتند که افغانستان از نظر تخلیق علم در پایان ترین سطح علمی در جهان قرار دارد و با افتتاح این مرکز تا اندازه ای مشکلات محصلین رفع شود.  این اقدام شرکت مخابراتی MTN را یک گام شایسته و اقدام نیک دانسته و این مرکز را بنام مرکز تحقیقاتی شرکت MTN نامگذاری کردند.

وی افزود که کمک و همکاری این شرکت شامل سه بخش میشود که بخش اول شامل ایجاد لابرتوار تکنالوژی و بخش دوم شامل MOU در بخش پذیرش محصلان در انترشیپ سه ماهه است که محصلان بعد از فراغت از تجربه کافی برخوردار میشوند و بخش سوم آن شامل آن تجهیزات میشود که شرکت MTN بعد از خریداری برای خویش در اختیار این انستیتوت قرار میدهد.

عباد رضا رئیس شرکت مخابراتی MTN بیان داشتند که ایجاد این لابراتوار زمینه را مساعد میسازد که دروس شاگردان از شکل تیوری به محیط عملی حرکت کند و این شرکت همیشه در کنار کار های تجارتی خویش تلاش دارد تا درکنار دولت افغانستان برای ارتقای سطح دانش مردم کمک و همکاری نماید.

MTNهمچنان برای جوانان بخاطر ارتقای ظرفیت آنها 2000 بورسیه را در نظر گرفته است و نیز 5000 زمینه را برای فرصت های کاری نیز ایجاد کرده و از طریق برنامه YELLOW به صورت داوطلبانه خدمات جمع آوری خون، بورسهای تحصیلی و کمک برای مهاجرین را انجام داده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7/