افتتاح مرکز اجتماعی در قریه لرغان ایبک

by Shahwali Sadiq | July 20, 2014 9:30 AM

new11[1]پروژه مرکز اجتماعی قریه لرغان ایبک ولایت سمنگان از طرف برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این مرکز اجتماعی در ساحه 220 متر مربع در دو طبقه اعمار شده و دارای شش اتاق شامل سالون کنفرانس، دفتر شورا، تحویلخانه، با سایر ملحقات میباشد که به هزینه مجموعی حدود دو ملیونو و نهصد هزار افغانی با ده فیصد سهم مردم ، طی هشت ماه به پایه اکمال رسیده و با به بهره برداري سپردن آن مشکل نبود محل مناسب برای نشست ها و گردهمایی  شورا قریه لرغان حل گردیده است.

گفتني است که شش ولسوالی و ایبک، مرکز ولایت سمنگان تحت پوشش برنامه همبستگی ملی  قرار گرفته و تاکنون صد ها پروژه عام المنفعه در سکتور های مختلف در ولسوالی ها و مرکز ولایت تطبیق و به بهره برداری سپرده شده است که مشکلات هزاران تن از دهاتیان در عرصه های مختلف مرفوع گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/new11.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%a8%da%a9/