افتتاح مجهزترین شفاخانۀ جراحی عصبی در کابل

by Abdullah Atayi | April 16, 2017 3:58 AM

رییس اجراییه کشور، نخستین و مجهزترین شفاخانهٔ جراحی عصبی در کابل را که از سوی امارات متحدۀ عربی ساخته شده است، افتتاح کرد.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در محفل افتتاحیهٔ این شفاخانه گفت که امارات متحده عربی با ساختن شفاخانه شیخ زاید تعهد دوبارۀ خویش را برای تداوم کمک‌ها و همکاری با افغانستان نشان داده است.

رییس اجراییه کشور با ابراز قدردانی از کمک‌های آن کشور اظهار داشت که امارات متحده عربی، افغانستان را در تمام عرصه‌ها به خصوص بازسازی کمک کرده که این شفاخانه یک نمونه عملی آن میباشد.

رییس اجراییه کشور  افزود، برای اولین‌بار این شفاخانۀ مجهز و معیاری در بخش جراحی عصبی و داخلی ساخته شده که در آن مریضان توسط متخصصان داخلی تداوی میگردد.

عبدالله عبدالله به رهبری وزارت صحت‌عامه هدایت داد که در زمینۀ جمع‌آوری و بازتولید زباله‌های صحی اقدامات عملی را رویدست گیرد؛ زیرا این مسأله سلامت جمعی و محیط زیست را با تهدید جدی مواجه میسازد.

در این برنامه، احمد ناصر الخواجه سرپرست سفارت امارات متحده عربی و وزیر صحت‌عامه کشور نیز دربارۀ اهمیت و ضرورت شفاخانهٔ شیخ زاید در بخش جراحی عصبی و داخلی صحبت کردند.

قابل ذکر است که این شفاخانهٔ ۱۰۰ بستر به کمک موسسۀ خیریه شیخ زاید بن سلطان از طریق کشور امارات متحده عربی ساخته شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%80-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1/