افتتاح لیسه شهرک صفا

by Abdullah Atayi | December 28, 2016 10:54 AM

لیسه شهرک صفا به هزینه 289000 دالر امریکایی از سوی کشور جاپان پرداخت شده است، با حضور دوکتور اسد الله محقق جهانی معین و سرپرست وزارت معارف، مسوولان ریاست معارف شهر کابل و شماری کثیری از استادان، شاگردان و متنفذین محل افتتاح گردید.

دکتور اسدالله محقق جهانی سرپرست وزارت معارف با قدردانی از کمک های جامعه جهانی و به ویژه کشور جاپان برای معارف افغانستان، تعلیم و تربیه را یکی از ارکان عمده و اساسی پیشرفت جامعه دانسته به تعمیم سواد و گسترش متوازن عرضه خدمات تعلیمی و تربیتی در سراسر کشور تأکید نمودند.

قابل ذکر است، تعمیر لیسه شهرک صفا منطقۀ دشت برچی که در دونیم جریب زمین اعمار شده، دارای 12 صنف درسی و 4 اتاق اداری با تمام ضروریات آن می باشد که در مدت 8 ماه کار ساختمانی آن تکمیل و آماده بهره برداری گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%b5%d9%81%d8%a7/