افتتاح شهرک معلمین و آغاز توزیع نمرات رهایشی برای معلمین ولایت ننګرهار

by Shahwali Sadiq | January 5, 2015 4:35 AM

در محفلی که به همین مناسبت در آن ولایت دایر ګردیده بود، علاوه از محمد آصف ننګ معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سرپرست وزارت معارف، مسوولین ریاست معارف آن ولایت، تعداد کثیری از معلمین و استادان، مسوولین سایر ادارات دولتی و جمعی از ریش سفیدان و متنفذین قومی نیز حضور داشتند.
در آغاز محفل محترم آقای ننگ سرپرست وزارت معارف در حالیکه تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته برای معلمین به نسبت آغاز ایجاد شهرک معلمین و توزیع نمرات رهایشی تبریک عرض نمودند و اذغان داشتند که: « در مرحله اول توزیع نمرات برای معلمین جمعا ۷۵۰ نمره که محدوده دوصد جریب زمین را احتوا می کند شامل بوده که طبق طرزالعمل قبول شده برای معلمین مستحق و بی سرپناه توزیع می شود. به منظور شناسایی معلمین مستحق و بی سرپناه نهایت اهتمام به کار رفته شده و شیوه ګزینش بصورت شفاف در حضور نماینده ګان شورای معلمین و سایر نهادهای دولتی عملی شده است.»
هکذا سرپرست وزارت معارف افغانستان یاد آورشدند که: «رهبری وزارت معارف تلاش دارد تا با دریافت وجوه مالی قابل ملاحظه از طریق تادیه قروض طویل المدت برای معلمین کمک نماید.»
متعاقباً الله داد اسماعیل زی رییس معارف آن ولایت ګفتند که: « برای معلمین این ولایت یازده شهرک در نظر ګرفته شده که در تعداد از این شهرک ها نمرات برای معلمین توزیع شده و در شماری دیګری از شهرک ها امور اداری آن تحت اجرا می باشد.»
ګفتنی است که حکومت و وزارت معارف کشور به منظور بهبود وضعیت معیشتی معلمین از آغاز کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان تااکنون در این راستا کوشش مضاعف نموده است، که بګونه مثال می توان از داخل شدن معلمین به سیستم رتب معاشات و ایجاد شهرک های معلمین در مرکز و ولایات یاد آوری نمود.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1/