بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ دیروز مؤرخ اول سنبلۀ ۱۳۹۶ از طرف ریاست عمومی عواید وزارت مالیه در حضور رسانه ها افتتاح گردید.ق

داکتر نجیب الله وردک، معین عواید و گمرکات افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ را یک اقدام نیک خوانده افزود، این سیستم در تسریع پروسه ها تسهیلات زیادی را فراهم مینماید و یکی از اولویت های وزارت مالیه ایجاد مؤثریت در پروسه های اداری می باشد.

خان جان الکوزی، سرپرست اتاق های تجارت و صنایع گفت: ما از افتتاح سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ حمایت مینمائیم و  این سیستم  در ایجاد تسهیلات برای مالیه دهنده گان بزرگ و کاهش فساد کمک می کند. وی افزود، این سیستم همآهنگی بیشتر را میان سکتور خصوصی و ادارات دولتی بوجود می آورد.

شیرباز کمین زاده، رئیس اتحادیۀ صنعت کاران افغانستان این اقدام وزارت مالیه را یک گام مؤثر در راستای کاهش فساد اداری دانسته و از آن استقبال نمود.

قابل ذکر است که سیستم خدمات الکترونیکی تمام اسناد و معلومات را بشکل دقیق در دیتابیس ثبت نموده و جلو بروکراسی و ضیاع وقت مراجعین را می گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.