افتتاح سالن كنفرانس اتحاديه ملی پيشه وران در هرات

by Abdullah Atayi | September 28, 2015 5:08 AM

سالن كنفرانس های اتحاديه ملی پيشه وران که از سوی اعضای اتحاديه پيشه وران تمویل و اعمار شده است، در جريان مراسمی توسط  محمد آصف رحيمی والی هرات افتتاح گردید.

رحيمی در صحبت های خويش حضور پيشه وران، نقش برجسته اين قشر را در بنياد اقتصاد توجيه نمود و خواهان تمركز طرح های اجرايی جهت استحكام اقتصاد شهر و ولسوالی گرديد. اين در حاليست كه اتحاديه ملی پيشه وران از حمايت های همه جانبه والی هرات تقدير نمودند و در اخير مراسم عاليترين نشان ويژه اين اتحاديه به آقای رحيمی اهدا گرديد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%83%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%87-%d9%88/