افتتاح ساختمان مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا

by Abdullah Atayi | January 2, 2016 10:31 AM

ساختمان مرکز آموزشی باغ زنانه در ولایت کاپیسا به هزینه ۱۱ میلیون هشصد ۴۰ هزار افغانی که از بودجه انکشافی وزارت زنان ساخته شده است با حضور رییس شورای این ولایت از سوی معین وزارت امور زنان افتتاح شد.

شاجهان یزدان، سر پرست معینیت مسلکی و پالیسی وزارت زنان در مراسم افتتاح این ساختمان گفت: اعمار مرکز آموزشی باغ زنانه فرصت خوب برای رشد و ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی زنان کاپیسا خواهد بود و اعمار تعمیر باغ زنانه یکی از نمونه‌های دست‌آورد آن وزارت طی ۱۳ سال گذشته است.

سید محمد خالد هاشمی، والی کاپیسا در رابطه به اوضاع اجتماعی و مشارکت زنان درحکومتداری محلی کاپیسا صحبت نموده گفت: اعمار مرکز آموزشی باغ زنانه در این ولایت یک دست‌آورد بزرگ برای زنان کاپیسا است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af/