افتتاح ساختمان صرافی های ولایت بادغیس

by Abdullah Atayi | November 29, 2015 11:43 AM

ساختمان صرافی‌های بادغیس جهت بهبود انتقال پول و معامله صرافان  به هزینه یک میلیون دالر که از سوی یک تن از بازرگانان این ولایت پرداخت شده است، اعمار و افتتاح گردید.

شراف الدین مجیدی، سرپرست اداره ی محلی بادغیس می گوید که با افتتاح این ساختمان مکان مشخصی برای عموم صرافان ایجاد شده و مشکل صرافان این ولایت رفع خواهد شد.

وی گفت: به صرافان بادغیس وعده داده اند تا از هر گونه ناامنی در اطرف این ساختمان جلوگیری کنند و یک تیم از نیروهای امنیتی بخاطر تامین امنیت این ساختمان تعیین شده است.

قابل ذکر است که، پیش از این صرافان بادغیس در گوشه و کنار شهر قلعه نو مرکز این ولایت به گونه ای پراکنده اقدام به تبادل اسعار می کردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%ba%db%8c%d8%b3/