افتتاح دو پروژه عام المنفعه در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | March 28, 2016 6:35 AM

شاه جهان اسحق زی شاروال ولایت سرپل می گوید، دو پروژه عام المنفعه در ولایت سرپل توسط والی این ولایت افتتاح گردیده است.

این دو پروژه شامل ساختمان جدید تجارتی ناحیه دوم شهر سرپل که به هزینه دوازده ملیون دالر امریکایی از جانب دوتن از تجاران ملی کشور اعمارگردیده است و ساختمان های شبکه برق ساحه تجارتی ناحیه دوم شهر سرپل به ظرفیت یکصدو کیلوات برق میباشدکه به هزینه یک ملیون افغانی ازبودجه برشنا شرکت اعمار گردیده است.

وی افزود: با افتتاح این پروژه ها پنجصد تن از باشنده گان آنولایت به صورت مستقیم و غیر مستقیم صاحب شغل خواهند شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1/