افتتاح دهلیز هوایی کابل – جده

by Wadsam | June 28, 2018 5:13 AM

دهلیز هوایی میان افغانستان و عربستان سعودی، طی مراسمی توسط الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل و الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سلیمان الطیبی شاژدافیر عربستان سعودی در کابل، مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری، معینان وزارت زراعت و اداره هوانوردی ملکی، رسماً افتتاح گردید.

در نخستین پرواز دهلیز هوایی کابل – جده که توسط شرکت هوایی کام ایر صورت گرفت، مقدار 500 کیلوگرام زعفران و یک تن میوه خشک به ارزش 700 هزار دالر امریکایی به عربستان صعودی صادر گردید.

گشایش دهلیز های هوایی میان افغانستان و تعدادی از کشور های منطقه از جمله هندوستان، قزاقستان و ترکیه از یک سال به اینسو آغاز گردیده است که در جهت حمایت و توسعۀ صادرات کشور مفید بوده است.

با تلاش های اتاق و همکاری مشاوریت امور مالی و بانکداری ریاست جمهوری تاکنون افغانستان از طریق دهلیز های هوایی در 102 پرواز به ارزش 52 میلیون دالر امریکایی به این کشور ها صادرات داشته است.

گفتنی است که در این مراسم مسؤلین گمرک و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، رؤسای اتحادیه های صادرکنندگان میوه تازه و خشک، اتحادیه پیشه وران، اعضای سکتور خصوصی و رسانه های داخلی و بین المللی نیز حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8c%d8%b2-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%87/